Obchodné podmienky

1. Všeobecné ustanovenia
1.1 Vymedzenie pojmov
Tieto obchodné podmienky (ďalej len OP) upravujú vzťahy vznikajúce pri dodávkach a servisoch tonerov, tlačiarní (ďalej len "tovar") medzi firmou HRV,s.r.o. ako predávajúcim (ďalej len "predávajúci") a odberateľom tovaru ako kupujúcim (ďalej len "kupujúci"). Tieto OP platia
v celom rozsahu a sú záväzné pre akýkoľvek obchodný styk pri dodávkach tovaru medzi predávajúcim a kupujúcim.

1.2 Pracovná doba predávajúceho:
Po – Pi : 08.30-17.00 hod.
Sobota : Zatvorené
Nedeľa : Zatvorené

2. Podmienky a postup pri objednávkach tovaru alebo servisu kupujúcim -
uzatváranie konkrétnych kúpnych zmlúv
2.1 Objednávka
Objednávka je jednostranný písomný právny úkon kupujúceho adresovaný predávajúcemu.
Objednávku je nutné zaslať jedným z nasledujúcich spôsobov:

- prostredníctvom objednávkového systému predávajúceho, ktorý je súčasťou jeho informačného systému a nachádza sa na serveri www.tonerysk.sk
- e-mailom:tonery@tonerysk.sk
- telefonicky: +421 32 6583163

Každá objednávka musí obsahovať:
- číslo objednávky
- dátum vystavenia objednávky
- obchodné meno a IČO kupujúceho
- kontaktnú osobu kupujúceho, jednajúcu vo veci objednávky vrátane telefonického kontaktu
- spôsob plnenia (možnosť čiastočného plnenia alebo kompletnú dodávku)
- dodaciu adresu
- spôsob odberu tovaru (vlastný alebo prostredníctvom zmluvného
    prepravcu)
- jednoznačný a presný popis tovaru s kódmi podľa cenníka predávajúceho

2.2 Vznik zmluvy
Kúpna zmluva k dodaniu požadovaného tovaru vzniká okamihom potvrdenia objednávky predávajúcim, a to prostredníctvom webového systému, príp. tiež prostredníctvom elektronickej pošty. Na potvrdení je uvedená referencia (číslo) objednávky v systéme predávajúceho a pre kontrolu
súpis objednaného tovaru s cenami.

2.3 Informácie o stave realizácie objednávky
2.3.1 Výzva k odberu
Výzvu k odberu tovaru zasiela predávajúci e-mailom kupujúcemu v prípade, že objednaný tovar je pripravený k odberu a kupujúci požaduje osobný odber a zároveň nemá u predávajúceho nevyrovnané finančné záväzky po splatnosti a/alebo neuhradené faktúry v lehote splatnosti a fakturácia
ďalšieho tovaru by presiahla stanovený kredit (viď bod 4.1). Táto výzva môže byť kupujúcemu oznámená i telefonicky.

2.3.2 Automatická fakturácia
Pokiaľ kupujúci nemá u predávajúceho nevyrovnané finančné záväzky po splatnosti a/alebo neuhradené faktúry v lehote splatnosti a fakturácia ďalšieho tovaru by presiahla stanovený kredit (viď bod 4.1) a má dohodnutý spôsob prepravy tovaru z miesta plnenia prepravnou službou,
predávajúci automaticky faktúruje a odosiela pripravený tovar kupujúcemu z miesta plnenia na dodaciu adresu uvedenú na objednávke.

2.3.3 Zadržanie tovaru predávajúcim
Pokiaľ má kupujúci u predávajúceho nevyrovnané finančné záväzky po splatnosti a/alebo neuhradené faktúry v lehote splatnosti a fakturácia ďalšieho tovaru by presiahla stanovený kredit (viď bod 4.1), potom je predávajúci oprávnený pozastaviť ďalšie dodávky tovaru kupujúcemu až do doby úplného vyrovnania záväzkov či odčerpania kreditu kupujúcim. O
 pozastavení dodávok predávajúci informuje kupujúceho e-mailom alebo telefonicky. Po dobu uplatnenia práva predávajúceho na pozastavenie tovaru nie je predávajúci v sklze so splnením povinnosti na jeho dodanie.

2.4. Faktúra - náležitosti
Faktúra – daňový doklad vystavený predávajúcim obsahuje nasledujúce
náležitosti:

- dátum vystavenia
- dátum splatnosti
- číslo objednávky kupujúceho
- obchodné meno kupujúceho, IČO, IČ DPH
- sídlo/miesto podnikania kupujúceho
- popis tovaru a jeho množstvo
- jednotkovú kúpnu cenu jednotlivých komodít, kód DPH, cenu za všetky kusy
- celkovú kúpnu cenu tovaru bez i s DPH
- sadzbu DPH a jej vyjadrenie v Eur

Za deň uhradenia faktúry, tzn. deň splatnosti sa považuje deň pripísania príslušnej čiastky v prospech účtu predávajúceho.

3. Odber tovaru
3.1 Osobný odber
Odber u predávajúceho je možný iba v pracovnej dobe (bod 1.2). Pre odber tovaru je nutné sa dostaviť do sídla najneskôr 15 minút pred zatvorením kancelárie Táto doba je nutná pre vystavenie faktúr a dodacích listov a na overenie totožnosti osoby odoberajúcej tovar za kupujúceho. Z tohto dôvodu je nutné, aby osoba odoberajúca tovar bola vybavená kópiou objednávky kupujúceho, príp. plnou mocou a preukazom totožnosti. V opačnom prípade má predávajúci právo odoprieť vydanie tovaru. Kupujúcemu bude s tovarom odovzdaná faktúra. Kupujúci písomne potvrdí dodací / záručný list potom, čo prevezme pripravený tovar. Pokiaľ kupujúci, ktorý požadoval osobný odber, neodoberie pripravený tovar na základe výzvy k odberu (bod 2.3.1) do 10 dní po odoslaní výzvy, je predávajúci oprávnený
požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške zodpovedajúcej 20% kúpnej ceny tovaru (bez DPH). V prípade oneskorenia kupujúceho s prevzatím tovaru po dobu dlhšiu ako 15 dní od odoslania výzvy, je predávajúci oprávnený od zmluvy odstúpiť. Ujednaním o zmluvnej pokute nie je
dotknuté právo predávajúceho požadovať náhradu škody vzniknutej v dôsledku porušenia povinnosti kupujúceho na prevzatie tovaru, hlavneúhradu nákladov spojených so skladovaním tovaru.

3.2 Dovoz
Dovozom tovaru sa rozumie dodanie tovaru na miesto určené kupujúcim, a to kuriérom DPD, Slovenskou poštou (vyzdvihnutie na najbližšej pobočke pošty) alebo prostredníctvom nášho rozvozu tovaru-platí len pre Trenčín.

4. Finančné podmienky predávajúceho
4.1 Splatnosť faktúr
Kupujúcemu je stanovená i bežná splatnosť faktúr, spravidla v dĺžke 7 kalendárnych dní odo dňa vystavenia faktúry, pokiaľ zo zmluvy o platobných podmienkach či z inej dohody či zmluvy nevyplýva odlišná dĺžka splatnosti. V individuálnych prípadoch je možné splatnosť faktúr po dohode s kupujúcim predĺžiť. Konečné rozhodnutie o predĺžení doby splatnosti je v kompetencii predávajúceho a závisí predovšetkým na platobnej morálke kupujúceho. Za predĺženie dĺžky splatnosti faktúry je predávajúci oprávnený účtovať kupujúcemu poplatok (úrok). Na faktúry už vystavené nie je možné požadovať predĺženie doby splatnosti. Kupujúci nie je oprávnený zadržovať platby, ani ich časť z dôvodu akýchkoľvek protipohľadávok voči predávajúcemu, vrátane nároku z vadného plnenia (reklamácie).

4.2 Platobné podmienky
Pri platení tovaru kupujúcim prichádzajú do úvahy nasledujúce formy platobných podmienok:

4.2.1 Platba v hotovosti pri prevzatí tovaru
Táto platba môže byť realizovaná ako:

    -platba v hotovosti v pokladni predávajúceho pri prevzatí tovaru kupujúcim

    -platba na dobierku - prostredníctvom zmluvného dopravcu pri dodávke tovaru. Platba na               dobierku je možná iba pri objednávke v celkovej cene do 100,-€ s DPH.

4.2.2 Platba na základe zálohovej faktúry
Po prijatí objednávky kupujúceho (bod 2.1) je predávajúcim vystavená zálohová faktúra a táto je zaslaná kupujúcemu. Až po pripísaní príslušnej čiastky na účet predávajúceho alebo zložením faktúrovanej čiastky v hotovosti v pokladni predávajúceho, je objednaný tovar rezervovaný pre kupujúceho. Následne je tovar zaslaný zmluvným dopravcom do miesta plnenia, resp. je kupujúcemu zaslaná výzva k odberu od predávajúceho. Súčasťou dodávky tovaru je i faktúra – daňový doklad s vyúčtovaním zaplatenej zálohy a výdajka.

Obchodná agenda - Ochrana osobných údajov.

Rešpektujeme a chránime Vaše súkromie!

Osobné údaje, ktoré slúžia na Vašu identifikáciu, alebo informácie, ktoré nám umožnia kontaktovať Vás, v prípade potreby požiadame.

Tie osobné údaje, ktoré zhromažďujeme, môžu zahŕňať vaše meno, titul, názov spoločnosti alebo organizácie, e-mail do práce, telefón do práce, domácu adresu alebo adresu pracoviska, informácie o spoločnosti.

Predávajúci sa zaväzuje, že bude chrániť osobné údaje poskytnuté zákazníkom (kupujúcim). Tieto údaje budú použité výlučne iba na spracovanie objednávok a na komunikáciu medzi predávajúcim a kupujúcim.

Ak chcete predísť zhromažďovaniu a nenáležitému používaniu informácií o vašej e-mailovej adrese a ďalších osobných údajoch inými osobami, odporúčame Vám, aby ste boli pri zverejňovaní skutočnej e-mailovej adresy a ďalších osobných údajov na stránkach opatrní.

Obchodná agenda - Doprava tovaru

Dodávku tovaru realizujeme tromi spôsobmi, a to:

    -osobný odber tovaru na prevádzke predávajúceho

    -kuriérskou službou DPD

    -Slovenskou poštou

    -rozvoz tovaru v Trenčíne a blízkom okolí

Spôsob akým sa tovar dostane k Vám si zvolíte pri objednávaní. Tovar je pri dodávke bezpečne zabalený. Predtým ako ho preberiete skontrolujte fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky. V prípade viditeľného poškodenia , tovar nepreberte a ihneď nás kontaktujte. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie tovaru bohužiaľ nebudú akceptované. .Osobný odber tovaru na prevádzke predávajúceho

Tovar ktorý si u nás objednáte a my sme Vám potvrdili jeho dostupnosť, si môžte osobne prebrať v našej predajni na adrese : TONERYSK Bratislavská  27, 91105, Trenčín, v pracovných dňoch v čase od 07:30 do 17:30 hod.Taktiež je možnosť prevziať si tovar aj v Dubnici nad Váhom v Predajni Nitnel (Hypermarket Tesco).

Doprava tovaru kuriérskou službou DPD
Pokiaľ si ako spôsob dopravy tovaru zvolíte kuriérsku službu, tovar spolu s dokladmi Vám privezie kuriér kuriérskej spoločnosti DPD  na miesto dodania, ktoré ste uviedli vo Vašej objednávke. V prípade, že Vás kuriér nezastihne, bude Vás kontaktovať a dohodne sa s Vami na ďalšom možnom termíne doručenia.

Dodanie tovaru prostredníctvom Slovenskej pošty
Objednaný tovar Vám vieme doručiť aj prostredníctvom Slovenskej pošty. Buď na dobierku alebo za tovar zaplatíte prevodom na náš účet. Zákazník si prevezme tovar na najbližšej pobočke Slovenskej pošty. O uložení zásielky bude informovaný pracovníkom Slov. pošty.

Rozvoz tovaru v Trenčíne a blízkom okolí
V Trenčíne a blízkom okolí (do 5 km) robíme rozvoz tovaru sami. Tovar Vám doručíme až ku dverám na Vami zadanú adresu doručenia. Rozvoz je úplne zdarma.

Obchodná agenda - Platobné podmienky
Kupujúci je povinný zaplatiť za tovar kúpnu cenu a prevziať dodaný tovar
v súlade so zmluvou.

Ak nie je dohodnuté inak, vzniká predávajúcemu právo faktúrovať kúpnu cenu v deň, keď kupujúci tovar obdržal. Faktúra je splatná v lehote v nej stanovenej, inak do 7 dní po obdržaní tovaru. Povinnosť zaplatiť kúpnu cenu je splnená dňom pripísania celej čiastky predávajúcemu v jeho
banke. V prípade omeškania s platením kúpnej ceny má predávajúci právo žiadať z nezaplatenej čiastky úroky z omeškania vo výške 0,5% za každý deň omeškania, a to do dňa zaplatenia faktúry. Tým nie sú dotknuté nároky predávajúceho na úhradu ďalšej škody vzniknutej nezaplatením kúpnej ceny.

Ak bolo dohodnuté zabezpečenie záväzku pre zaplatenie kúpnej ceny, môže predávajúci odoprieť dodanie tovaru do doby, kým bude zabezpečenie patrične preukázané. V prípade zavedenia či zmeny dovoznej prirážky, cla či iného tarifného opatrenia ovplyvňujúceho kalkuláciu ceny, bude kúpna
cena zvýšená v náväznosti na uskutočnené zmeny. To isté platí pre prípadný rozdiel v hodnote tuzemskej a zahraničnej faktúry vzniknutý v deň ich splatnosti z dôvodu zmeny devízového kurzu. Rozdiel vo výške kúpnej ceny je kupujúci povinný uhradiť do 14 dní od uskutočneného vyúčtovania.

Ceny sú nezáväzné a vychádzajú zo súčasných nákladových faktorov. Pokiaľ došlo k zmene stavu cenových skupín, napr. zvýšením cien surovín, energie alebo miezd, vyhradzuje si predávajúci právo upraviť kúpnu cenu v náväznosti na tieto zmeny. Pokiaľ kupujúci do troch dní odo dňa oznámenia zmeny kúpnej ceny nepodá predávajúcemu inú správu, platí, že so zmenou kúpnej ceny súhlasí.

Pokiaľ nebol v jednotlivých prípadoch spôsob platenia dohodnutý inak, platí pri úhrade do 10 dní 2% skonto, počítané z hodnoty tovaru, pokiaľ v cenách predávajúceho nie sú uvedené iné programové platobné podmienky. Dané skonto je poskytované len za podmienky, že kupujúci úplne splnil všetky platobné záväzky z predchádzajúcich dodávok.

Kupujúci je povinný uhradiť kúpnu cenu nezávisle na prevzatí tovaru a prípadnej reklamácii. Kompenzácie vzájomných nárokov zmluvných strán a zadržovanie platby či tovaru z dôvodov akýchkoľvek nárokov kupujúceho sú vylúčené.

Pokiaľ kupujúci od zmluvy odstúpi, má predávajúci právo vyúčtovať kupujúcemu náklady, ktoré mu jeho odstúpením od zmluvy vznikli.

Reklamácie z dôvodu chybnej dodávky, nedodania tovaru, porušenia zmluvy či iného právneho dôvodu budú vybavované len formou náhradnej dodávky alebo dodatočnej opravy podľa voľby predávajúceho, a to za rovnakých podmienok platných pre pôvodnú dodávku. Kupujúci môže na predávajúcom uplatňovať náhradu vzniknutej škody do výšky kúpnej ceny reklamovaného tovaru.

Obchodná agenda - Dodacie podmienky
Predávajúci zaručuje kupujúcemu:

   -dodanie správneho množstva a druhu objednaného tovaru, tak ako boli uvedené v čase     objednávky, na základe objednávky zákazníka

   -adekvátne zabalenie objednaného tovaru

   -odoslanie tovaru v rámci dohodnutej lehoty (obyčajne 1 až 2 dni; v
    prípade, že nemáme Vami objednaný tovar na sklade, lehotu dohodneme
    telefonicky alebo cez e-mail)

   -vystavenie a priloženie faktúry ako daňového dokladu

   -právo reklamácie vád tovaru podľa platnej legislatívy

   -doba a rozsah záruky k predávanému tovaru sa riadi podmienkami
    stanovenými výrobcom, resp. subjektom vykonávajúcim práva duševného
    vlastníctva k tovaru. Tým nie sú dotknuté práva spotrebiteľa na záruku
    tovaru v 24 mesačnej záručnej dobe v rozsahu podľa zákona

   -zabezpečenie riadneho a odborného vybavenia reklamácie prevažne v
    autorizovaných servisných strediskách výrobcov tovaru

   -právo na odstúpenie od zmluvy bez uvedenia dôvodu do siedmych
    pracovných dní odo dňa prevzatia

   -tovaru a taktiež právo na vrátenie zaplatenej ceny za vrátený tovar do
    15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy

Predávajúci nezodpovedá kupujúcemu za:

   -neprijatie objednávky prostredníctvom Internetu v dôsledku
    nezavineného výpadku internetového spojenia, príp. iných technických
    problémov

   -oneskorenie dodávky objednaného tovaru zavinené poštou, resp.
    expresnou službou (na žiadosť zákazníka však vyvinieme všetko primerané
    úsilie pri reklamácii)

   -prípadné nedodanie časti zásielky, ku ktorému došlo vinou dodávateľa
    (výrobcu) v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia príp. zrušenia distribučných
    práv, príp. iných nepredvídateľných prekážok

Obchodná agenda - Objednávky

Objednávať je možné OSOBNE – MAILOM – TELEFONICKY.
Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že je oboznámený s obchodnými podmienkami i s reklamačným poriadkom predávajúceho.

Spracovaním objednávky sa rozumie, že predávajúci overí, či je tovar pre kupujúceho dostupný a je ho možné bez problémov dodať.

V prípade akýchkoľvek problémov s vybavením objednávky bude kupujúci kontaktovaný predávajúcim prostredníctvom e-mailu, prípadne telefonicky a bude oboznámený s možnosťami riešenia vzniknutej situácie. Všetky objednávky sa vybavujú iba v pracovných dňoch.

Storno objednávky zo strany predávajúceho
Predávajúci môže zrušiť objednávku v prípade, že výrobca prestal objednaný tovar dodávať – kupujúci bude na to samozrejme upozornený a bude mu vrátená plná výška uhradenej sumy za nevybavenú objednávku, a to maximálne do 15. kalendárnych dní.

Storno objednávky zo strany kupujúceho
Kupujúci má právo zrušiť objednávku bez akejkoľvek sankcie do toho momentu, kedy mu ešte nebola odoslaná zálohová faktúra na zaplatenie od predávajúceho. Od momentu, kedy mu bola zálohová faktúra už zaslaná, je objednávka záväzná. V prípade jej stornovania, je kupujúci povinný
uhradiť predávajúcemu škodu, ktorá vznikla týmto konaním. V prípade, že je tovar pre zákazníka už skladom alebo je na ceste od dodávateľa, je predávajúci oprávnený vystaviť kupujúcemu penalizačnú faktúru. V prípade tovaru, ktorý je pre kupujúceho špeciálne objednaný u dodávateľa
predávajúceho, môže penalizačná faktúra dosiahnuť 100% z ceny objednaného tovaru + náklady spojené so zrušením objednávky (napr. doprava od dodávateľa...).

Vrátenie peňazí
V prípade vrátenia peňazí späť na účet kupujúceho, budú tieto peniaze poukázané na ten istý účet, z ktorého platba prišla.

Obchodná agenda - Reklamačný poriadok
Reklamačné podmienky

   -Ku každému tovaru zakúpeného u predávajúceho je prikladaná faktúra a
    dodací list, ktorý zároveň slúži aj ako záručný list. Osobným prevzatím
    tovaru v prevádzke predávajúceho, prípadne prevzatím tovaru od
    prepravcu, kupujúci súhlasí s obchodnými podmienkami a tiež s
    reklamačným poriadkom predávajúceho a potvrdzuje tým, že bol s nimi
    oboznámený.

   -V prípade zasielania tovaru prepravnou spoločnosťou je kupujúci
    povinný spolu s prepravcom prekontrolovať stav zásielky (počet balíkov,
    neporušenosť lepiacej pásky, poškodenie krabíc...) a v prípade jej
    poškodenia alebo neúplnosti odmietnúť tovar prevziať. V takomto prípade
    je nutné s prepravcom spísať protokol o škode. Zodpovednosť za
    poškodenie v priebehu prepravy nesie prepravná spoločnosť. V prípade
    škodovej udalosti sa predávajúci bude snažiť kupujúcemu v čo najkratšom
    možnom čase dodať nový tovar. Kupujúci svojim podpisom na preberacom
    protokole prepravnej spoločnosti potvrdzuje, že zásielku prebral v
    poriadku. Mechanické poškodenie tovaru po vybalení z neporušenej krabice
    je nutné okamžite nahlásiť predávajúcemu bezodkladne po zistení tejto
    skutočnosti. Neskoršie reklamácie tohto typu nebude možné uznať,
    vzhľadom na reklamačné podmienky prepravnej spoločnosti.

   -Pred prvým použítím je kupujúci povinný si dôkladne preštudovať návod
    na obsluhu zariadenia a týmito pokynmi sa riadiť. Tiež je povinný
    oboznámiť sa so záručnými podmienkami predávajúceho.

   -Záručná doba pre fyzické osoby, ktoré tovar nebudú využívať pre účely
    podnikania je daná zákonom. Minimálna záručná doba je 2 roky.

   -Záručná doba pre osoby, ktoré tovar budú využívať pre účely
    podnikania, je daná obchodným zákonníkom. Väčšinou je to 6 mesiacov.

   -Predávajúci má právo na vybavenie reklamácie 30 dní odo dňa prijatia
    reklamovaného tovaru.

   -V prípade, že je v mieste kupujúceho autorizované stredisko, ktoré je
    určené k oprave reklamovaného zariadenia, uplatní danú reklamáciu
    kupujúci v tomto autorizovanom stredisku. Odporúčame využívať tento
    spôsob opráv, čím kupujúci sám výrazne prispeje ku skorému vybaveniu
    jeho reklamácie. Ušetrí sa tým čas, ktorý je potrebný na prepravu
    zariadenia od kupujúceho k predávajúcemu a od predávajúceho do tohto
    autorizovaného strediska. V prípade, že nie je možné zaistiť opravu
    takýmto spôsobom, zaistí jeho opravu predávajúci. Túto možnosť, využívať
    služby autorizovaných stredísk, práve zabezpečujeme.

   -Pri uplatňovaní reklamácie musí byť na výrobku čitateľné sériové
    (výrobné) číslo, inak reklamácia nebude uznaná.

   -Všetky právom uplatnené záručné opravy sú zdarma.

   -V prípade, že nie je možné vyriešiť reklamáciu opravou alebo výmenou
    za rovnaký typ tovaru z dôvodu, že daný tovar už nie je dostupný od
    dodávateľa, bude predávajúci riešiť reklamáciu výmenou za iný výrobok s
    rovnakými alebo lepšími vlastnosťami.

   -Na spotrebný tovar (cartridge, náplne do tlačiarní, pásky…) je
    poskytovaná záruka 2 roky. Z cartridge nesmie chýbať viac ako 1/10
    náplne. Je potrebné doložiť skušobný výtlačok. Záruka sa nevzťahuje na
    zaschnuté trysky z dôvodu nepoužívania zariadenia. Na renovované náplne
    nie je záruka časovo obmedzena platí stále.

   -V prípade zistenia, že príčinou problému nie je reklamovaný tovar,
    ale nekorektná inštalácia operačného systému bude to klasifikované ako
    neoprávnená reklamácia. Kupujúci bude na túto skutočnosť upovedomený a
    tovar mu bude vrátený v pôvodnom stave. Predtým však bude zákazníkovi
    ponúknuté riešenie na odstránenie daného problému.

   -V prípade neoprávnenej reklamácie je kupujúci povinný predávajúcemu
    uhradiť všetky náklady spojené s vybavením neoprávnenej reklamácie
    (dopravné náklady, poplatok za servisné hodiny….). Až po uhradení týchto
    nákladov bude tovar vrátený kupujúcemu. Kupujúcemu bude v tomto prípade
    vystavená faktúra a až po jej uhradení bude tovar vrátený späť.

Nárok na uplatnenie záruky Vám automaticky zaniká, ak:

   -Je tovar poškodený mechanicky (zlomený plošný spoj, prasknuté,
    polámané konektory, odlomené časti, prelepované štítky sériových čísel),
    otrasmi a pádom tovaru.

   -Je tovar poškodený elektricky (prepólovanie, prepätie – výboj blesku,
    spálené cesty na plošnom spoji).

   -Je tovar poškodený nedbanlivosťou zariadenia sú používané v prašnom
    prostredí.

   -Bol vykonaný nekvalifikovaný zásah alebo bola vykonaná neštandardná
    zmena parametrov.

   -Bol tovar poškodený prírodnými živlami.

   -Je tovar už po záručnej dobe.

Postup pri uplatňovaní reklamácie

   -Požiadavku reklamácie odošlite na e-mail info.

   -V prípade, že chybu nie je možné na diaľku vyriešiť, bude Vám
    servisným technikom pridelené RMS číslo (jedinečné identifikačné číslo,
    pod ktorým bude vedená reklamácia). RMS číslo bude uvedené na Vašom
    reklamačnom protokole v hornom pravom rohu. Toto RMS číslo ste povinní
    uviesť viditeľne na balík, v ktorom budete zasielať reklamáciu.

   -Tovar musíte dôkladne zabaliť do pôvodného obalu, prípadne obalu
    antistatického. Je potrebné priložiť k nemu prislúchajúce príslušenstvo
    (káble, ovládače, manuál od základnej dosky....). Bez príslušenstva nie
    je možné reklamáciu vybaviť.

   -Pribaľte k tomu fotokópiu faktúry s dodacím listom (originály prosím
    neposielajte) + vytlačený a reklamujúcim podpísaný reklamačný protokol,
    na ktorom je uvedené pridelené RMS číslo.

   -Dôkladne zabalené to zašlite na adresu prevádzky našej firmy. Po
    prijatí reklamácie Vám bude zaslaný e-mail so správou potvrdzujúcou, že
    Vaša reklamácia je u nás už evidovaná.

   -Reklamácia bude vybavená max. do 30 dní odo dňa doručenia reklamácie
    predávajúcemu.

   -Na priebeh vybavovania Vašej reklamácie sa môžete kedykoľvek spýtať na
    e-mailovej adrese prípadne telefonicky . Nezabudnite však
    zadať číslo RMS, ktoré Vám bolo pridelené.

   -Po vybavení Vašej reklamácie Vám bude tovar odoslaný späť na Vašu
    adresu.Prepravné k nám hradí kupujúci. Prepravné späť v prípade
    oprávnenej reklamácie hradí predávajúci, v prípade neoprávnenej
    reklamácie hradí kupujúci.

Termín prevzatia zákazky

Za včasné prevzatie tovaru po oprave sa považuje dohodnutý termín , maximálne 5 pracovných dní po tomto termíne. V prípade nedodržania týchto termínov účtujeme skladné vo výške 2 EURO/deň. Tovar neprevzatý zákazníkom ani po 90-tich dňoch bude predaný a z utŕženej sumy uspokojené naše náklady za skladné.

  Tonerysk

 

  Tonerysk

  tonery@tonerysk.sk

T.č.:032 658 3163
 

 

Kde nás nájdete
mapa