Reklamačné podmienky

 1. Ku každému tovaru zakúpeného u predávajúceho je prikladaná faktúra a
  dodací list, ktorý zároveň slúži aj ako záručný list. Osobným prevzatím
  tovaru v prevádzke predávajúceho, prípadne prevzatím tovaru od
  prepravcu, kupujúci súhlasí s obchodnými podmienkami a tiež s
  reklamačným poriadkom predávajúceho a potvrdzuje tým, že bol s nimi
  oboznámený.

 2. V prípade zasielania tovaru prepravnou spoločnosťou je kupujúci
  povinný spolu s prepravcom prekontrolovať stav zásielky (počet balíkov,
  neporušenosť lepiacej pásky, poškodenie krabíc...) a v prípade jej
  poškodenia alebo neúplnosti odmietnúť tovar prevziať. V takomto prípade
  je nutné s prepravcom spísať protokol o škode. Zodpovednosť za
  poškodenie v priebehu prepravy nesie prepravná spoločnosť. V prípade
  škodovej udalosti sa predávajúci bude snažiť kupujúcemu v čo najkratšom
  možnom čase dodať nový tovar. Kupujúci svojim podpisom na preberacom
  protokole prepravnej spoločnosti potvrdzuje, že zásielku prebral v
  poriadku. Mechanické poškodenie tovaru po vybalení z neporušenej krabice
  je nutné okamžite nahlásiť predávajúcemu bezodkladne po zistení tejto
  skutočnosti. Neskoršie reklamácie tohto typu nebude možné uznať,
  vzhľadom na reklamačné podmienky prepravnej spoločnosti.

 3. Pred prvým použítím je kupujúci povinný si dôkladne preštudovať návod
  na obsluhu zariadenia a týmito pokynmi sa riadiť. Tiež je povinný
  oboznámiť sa so záručnými podmienkami predávajúceho.

 4. Záručná doba pre fyzické osoby, ktoré tovar nebudú využívať pre účely
  podnikania je daná zákonom. Minimálna záručná doba je 2 roky.

 5. Záručná doba pre osoby, ktoré tovar budú využívať pre účely
  podnikania, je daná obchodným zákonníkom. Väčšinou je to 6 mesiacov.

 6. Predávajúci má právo na vybavenie reklamácie 30 dní odo dňa prijatia
  reklamovaného tovaru.

 7. V prípade, že je v mieste kupujúceho autorizované stredisko, ktoré je
  určené k oprave reklamovaného zariadenia, uplatní danú reklamáciu
  kupujúci v tomto autorizovanom stredisku. Odporúčame využívať tento
  spôsob opráv, čím kupujúci sám výrazne prispeje ku skorému vybaveniu
  jeho reklamácie. Ušetrí sa tým čas, ktorý je potrebný na prepravu
  zariadenia od kupujúceho k predávajúcemu a od predávajúceho do tohto
  autorizovaného strediska. V prípade, že nie je možné zaistiť opravu
  takýmto spôsobom, zaistí jeho opravu predávajúci. Túto možnosť, využívať
  služby autorizovaných stredísk, práve zabezpečujeme.

 8. Pri uplatňovaní reklamácie musí byť na výrobku čitateľné sériové
  (výrobné) číslo, inak reklamácia nebude uznaná.

 9. Všetky právom uplatnené záručné opravy sú zdarma.

 10. V prípade, že nie je možné vyriešiť reklamáciu opravou alebo výmenou
  za rovnaký typ tovaru z dôvodu, že daný tovar už nie je dostupný od
  dodávateľa, bude predávajúci riešiť reklamáciu výmenou za iný výrobok s
  rovnakými alebo lepšími vlastnosťami.

 11. Na spotrebný tovar (cartridge, náplne do tlačiarní, pásky…) je
  poskytovaná záruka 2 roky. Z cartridge nesmie chýbať viac ako 1/10
  náplne. Je potrebné doložiť skušobný výtlačok. Záruka sa nevzťahuje na
  zaschnuté trysky z dôvodu nepoužívania zariadenia. Na renovované náplne
  nie je záruka časovo obmedzena platí stále.

 12. V prípade zistenia, že príčinou problému nie je reklamovaný tovar,
  ale nekorektná inštalácia operačného systému bude to klasifikované ako
  neoprávnená reklamácia. Kupujúci bude na túto skutočnosť upovedomený a
  tovar mu bude vrátený v pôvodnom stave. Predtým však bude zákazníkovi
  ponúknuté riešenie na odstránenie daného problému.

 13. V prípade neoprávnenej reklamácie je kupujúci povinný predávajúcemu
  uhradiť všetky náklady spojené s vybavením neoprávnenej reklamácie
  (dopravné náklady, poplatok za servisné hodiny….). Až po uhradení týchto
  nákladov bude tovar vrátený kupujúcemu. Kupujúcemu bude v tomto prípade
  vystavená faktúra a až po jej uhradení bude tovar vrátený späť.

Nárok na uplatnenie záruky Vám automaticky zaniká, ak:

 • Je tovar poškodený mechanicky (zlomený plošný spoj, prasknuté,
  polámané konektory, odlomené časti, prelepované štítky sériových čísel),
  otrasmi a pádom tovaru.

 • Je tovar poškodený elektricky (prepólovanie, prepätie – výboj blesku,
  spálené cesty na plošnom spoji).

 • Je tovar poškodený nedbanlivosťou zariadenia sú používané v prašnom
  prostredí.

 • Bol vykonaný nekvalifikovaný zásah alebo bola vykonaná neštandardná
  zmena parametrov.

 • Bol tovar poškodený prírodnými živlami.

 • Je tovar už po záručnej dobe.

Postup pri uplatňovaní reklamácie

 • Požiadavku reklamácie odošlite na e-mail info.

 • V prípade, že chybu nie je možné na diaľku vyriešiť, bude Vám
  servisným technikom pridelené RMS číslo (jedinečné identifikačné číslo,
  pod ktorým bude vedená reklamácia). RMS číslo bude uvedené na Vašom
  reklamačnom protokole v hornom pravom rohu. Toto RMS číslo ste povinní
  uviesť viditeľne na balík, v ktorom budete zasielať reklamáciu.

 • Tovar musíte dôkladne zabaliť do pôvodného obalu, prípadne obalu
  antistatického. Je potrebné priložiť k nemu prislúchajúce príslušenstvo
  (káble, ovládače, manuál od základnej dosky....). Bez príslušenstva nie
  je možné reklamáciu vybaviť.

 • Pribaľte k tomu fotokópiu faktúry s dodacím listom (originály prosím
  neposielajte) + vytlačený a reklamujúcim podpísaný reklamačný protokol,
  na ktorom je uvedené pridelené RMS číslo.

 • Dôkladne zabalené to zašlite na adresu prevádzky našej firmy. Po
  prijatí reklamácie Vám bude zaslaný e-mail so správou potvrdzujúcou, že
  Vaša reklamácia je u nás už evidovaná.

 • Reklamácia bude vybavená max. do 30 dní odo dňa doručenia reklamácie
  predávajúcemu.

 • Na priebeh vybavovania Vašej reklamácie sa môžete kedykoľvek spýtať na
  e-mailovej adrese prípadne telefonicky . Nezabudnite však
  zadať číslo RMS, ktoré Vám bolo pridelené.

 • Po vybavení Vašej reklamácie Vám bude tovar odoslaný späť na Vašu
  adresu.Prepravné k nám hradí kupujúci. Prepravné späť v prípade
  oprávnenej reklamácie hradí predávajúci, v prípade neoprávnenej
  reklamácie hradí kupujúci.

  Tonerysk

 

  Tonerysk

  tonery@tonerysk.sk

T.č.:032 658 3163
 

 

Kde nás nájdete




mapa